Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

November 16, 2017: Γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υπαγωγή σύμβασης παραχώρησης χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής στον προσυμβατικό έλεγχο που αυτό ασκεί-Πρακτικά 16ης Γενικής Συνεδρίασης Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υπαγωγή σύμβασης παραχώρησης χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής στον προσυμβατικό έλεγχο που αυτό ασκεί-Πρακτικά 16ης Γενικής Συνεδρίασης Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίουpostsethemis

Γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υπαγωγή σύμβασης παραχώρησης χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής στον προσυμβατικό έλεγχο που αυτό ασκεί-Πρακτικά 16ης Γενικής Συνεδρίασης Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

Με τη διάταξη του άρθρου 98 παρ. 1 περίπτ. δ΄ του Συντάγματος καθιερώνεται η γνωμοδοτική αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Βασική προϋπόθεση για το παραδεκτό της εξέτασης ενός ερωτήματος  που απευθύνεται από τον αρμόδιο Υπουργό στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ότι η ζητούμενη  γνώμη δεν ήθελε θεωρηθεί ότι αποτελεί πρόκριμα των πράξεων ή των αποφάσεών του δικαστηρίου. Πρέπει ακόμα να πρόκειται για ζήτημα ερμηνείας νομοθετικής διάταξης και μόνο, από την οποία δύνανται να  προκύψουν άμεσα δημοσιονομικές συνέπειες για τον ελεγχόμενο φορέα, σε περίπτωση εσφαλμένης εκδοχής ως προς την ερμηνεία της επίμαχης διάταξης.

Με τη διάταξη του άρθρου 98 παρ. 1 εδ. β΄ του Συντάγματος, όπως αυτή εφαρμόστηκε από τον κοινό νομοθέτη με τη διάταξη του άρθρου 35 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατοχυρώθηκε και συνταγματικά ο προληπτικός έλεγχος της διαδικασίας και των σχεδίων  των συμβάσεων  μεγάλης οικονομικής αξίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Στην έννοια των συμβάσεων εμπίπτουν, τόσο εκείνες που αφορούν έργα, προμήθειες καθώς και υπηρεσίες, όσο και οι συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων υπηρεσιών.  Η μη προηγούμενη διενέργεια του ελέγχου αυτού συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ακυρότητα της σχετικής σύμβασης, η οποία (ακυρότητα) δεν θεραπεύεται με την εκ των υστέρων, ήτοι μετά την έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης, υποβολή αυτής σε έλεγχο.

Ειδικότερα, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Η ως άνω ανεξάρτητη αρχή, ως ασκούσα δημόσια εξουσία, εντάσσεται στην εκτελεστική λειτουργία του Κράτους και εμπίπτει στο  υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής του άρθρου 35 παρ. 1 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η συναφθείσα σύμβαση μεταξύ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και της Ανώνυμης Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου Ψηφιακών Μεταδόσεων» με διακριτικό τίτλο «DIGEA Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.»,  συνιστά σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οποία εμπίπτει στον αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 35 παρ. 1 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο που επιβάλλει, σε συμφωνία με το άρθρο 98 παρ. 1 εδάφ. β του Συντάγματος, τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στην προκειμένη περίπτωση, με το πρώτο ερώτημα, που υποβλήθηκε με έγγραφο του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ζητείται η γνωμοδότηση της Ολομέλειας αναφορικά με την υπαγωγή ή μη στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ως ανωτέρω  αναφερθείσας συναφθείσας σύμβασης. Με το περιεχόμενο αυτό, το  ανωτέρω ερώτημα δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι αφορά στην ερμηνεία της νομοθετικής διάταξης του άρθρου 35 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθόσον με αυτό ζητείται η γνώμη της Ολομέλειας σχετικά με το κύρος και τη νομιμότητα της ως άνω ήδη καταρτισθείσας σύμβασης παραχώρησης, από την οποία έχουν απορρεύσει δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, η επίλυση δε των σχετικών διαφορών δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  Επομένως, απαραδέκτως ζητείται η γνώμη αυτή. Ενόψει δε αυτών παρέλκει η εξέταση και του υποβληθέντος με το ίδιο έγγραφο δεύτερου ερωτήματος, το οποίο συνδέεται άμεσα με το πρώτο.

Με την αναθεώρηση του Συντάγματος του έτους 2001 ο συνταγματικός νομοθέτης αναγνώρισε, στην ουσία, την εγγυητική a priori επέμβαση του δημοσιονομικού δικαστή στη διασφάλιση της νομιμότητας της συναλλακτικής δράσης της Δημόσιας Διοίκησης.


LATEST POSTS
  • ethemis

    Εθνική νομοθεσία επιβάλλουσα τη σύσταση εγγυήσεως -Απόφαση C‑534/16

    Με την απόφαση της 26ης Οκτωβρίου 2017 το Δικαστήριο της ΕΕ απάντησε σε προδικαστικά ερωτήματα, σχετικά με εάν το άρθρο 273 της οδηγίας περί ΦΠΑ, το άρθρο 16, το άρθρο 21, παράγραφος 1, και το άρθρο 49, παράγραφοι 1 και 3, του Χάρτη ή η αρχή ne bis in idem, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 50 του Χάρτη, έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται στο να επιβάλλουν οι φορολογικές αρχές σε υποκείμενο στον φόρο, του οποίου ο διαχειριστής ήταν προηγουμένως διαχειριστής ή μεριδιούχος άλλου νομικού προσώπου που δεν είχε τηρήσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, τη σύσταση εγγυήσεως ύψους έως και 500 000 ευρώ, κατά την εγγραφή του στο μητρώο ΦΠΑ.

  • ethemis

    Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018: Ημερίδα με θέμα«Προς μια νέα θεώρηση της ιδιωτικότητας»

    Η Ελληνική Ένωση για την Προστασία της Ιδιωτικότητας και των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕΠΙΠΔ) διοργανώνει διημερίδα με θέμα «Προς μια νέα θεώρηση της ιδιωτικότητας» την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 ...
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Επιστημονική            Αρθρογραφία

Από την Συντακτική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more