Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

November 24, 2017: Έλεγχος Συμπληρωματικής Σύμβασης έργου Κατασκευής Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.) - Απόφαση 1808/2017 VI Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Έλεγχος Συμπληρωματικής Σύμβασης έργου Κατασκευής Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.) - Απόφαση 1808/2017 VI Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίουpostsethemis

Έλεγχος Συμπληρωματικής Σύμβασης έργου Κατασκευής Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.) - Απόφαση 1808/2017 VI Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Την 1.9.2005 δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής το έργο «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στην Ο.Ε.Δ.Α. Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση “Μαύρο Βουνό” Γραμματικού». Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού.

Κατόπιν της 9/6.6.2017 σύμφωνης γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής και του 4415/18.7.2017 εγγράφου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στο οποίο αναφέρεται ότι η Αρχή απέχει από την εξέταση του αιτήματος για παροχή σύμφωνης γνώμης για τη σύναψη της συμπληρωματικής σύμβασης, εγκρίθηκε με τη 1414/9.6.2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής ο 8ος Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης, ο οποίος συμπεριέλαβε το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. καθώς και την 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου (στο εξής: ελεγχόμενη Σ.Σ.)  με την ανάδοχο κοινοπραξία της αρχικής σύμβασης. Η συνολική δαπάνη της ελεγχόμενης Σ.Σ. ανέρχεται σε 4.595.886,86 ευρώ, υπερβαίνουσα την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης κατά ποσοστό 31,72%.

Με την προσβαλλόμενη Πράξη  κρίθηκε ότι δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο της Σ.Σ. οι εργασίες υπό στοιχ. δ’ «Μέτρα προστασίας πρανών ορύγματος οδοποιίας Βόρειας παράκαμψης εκ βραχωδών καταπτώσεων», δαπάνης (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), ποσού 667.983 ευρώ.

To Τμήμα κρίνει τα ακόλουθα:

Kατά την εκπόνηση της γεωτεχνικής μελέτης πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι ευστάθειας πρανών έναντι ολικής ολίσθησης (μέθοδος οριακής ισορροπίας,limit equilibrium κατάJanbu) σε στατικές  συνθήκες και σε σεισμό, σε θέσεις όπου επικρατούν οι δυσμενέστερες συνθήκες (σχιστολιθικά πρανή, πρανών ορυγμάτων σε σχιστόλιθο), καθώς και έλεγχοι ευστάθειας πρανών επιχωμάτων. Περαιτέρω, σύμφωνα με την προσκομιζόμενη από Σεπτεμβρίου 2017 «Γεωτεχνική Έκθεση Προστασίας Πρανών Εκ Βραχωδών Καταπτώσεων Ορύγματος Οδοποιίας Βόρειας Παράκαμψης Γραμματικού» του Γεωλόγου-Γεωτεχνικού…………….., μόνο μετά τη διάνοιξη του ορύγματος, ήτοι κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, μπορεί να προκύψουν τα εδαφολογικά δεδομένα που τεκμηριώνουν τον κίνδυνο βραχοπτώσεων στα πρανή.

Από τα πιο πάνω νέα έγγραφα στοιχεία  προκύπτει ότι, με ειδική αιτιολογία η αναθέτουσα αρχή τεκμηριώνει την αδυναμία της να προβλέψει τις  επίμαχες γεωλογικές ασυνέχειες της βραχομάζας κατά την εκπόνηση της γεωτεχνικής μελέτης τον Ιούλιο του 2010, η οποία κατέδειξε ότι δεν υφίστανται κίνδυνοι έναντι ολικής ολίσθησης. Και τούτο διότι, η γεωτεχνική μελέτη που στηρίζεται σε στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι τη δεδομένη στιγμή της εκπόνησης με στόχο την καλύτερη προσέγγιση των δεδομένων και των συνθηκών που επικρατούν στο υπέδαφος, δεν είναι δυνατόν να αποτυπώσει όλα τα δεδομένα του υπεδάφους με ακρίβεια, αφού αυτά αλλάζουν από μέτρο σε μέτρο (παρουσία ρηγμάτων, αποσφηνώσεις στρωμάτων, μεταβολές των κλίσεων, ασυνέχειες διαβρώσεις, κατακερματισμό κτλ). Υπό τα δεδομένα αυτά, οι επίμαχες εργασίες κρίνονται συμπληρωματικές, κατά την έννοια του νόμου, διότι η εκτέλεσή τους κατέστη αναγκαία λόγω απροβλέπτων περιστάσεων, που εκδηλώθηκαν κατά την εκτέλεση του αρχικού έργου.

Η σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων με τον ανάδοχο ήδη εκτελούμενου δημόσιου έργου αποτελεί εξαιρετική διαδικασία ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών και για το λόγο αυτό, εφαρμόζεται μόνον υπό τις καθοριζόμενες στο νόμο προϋποθέσεις, αφού συνιστά παρέκκλιση από τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συμμετοχής στις διαδικασίες για την κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων και του ελεύθερου ανταγωνισμού.


Κρίνει ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της 1ης Σ.Σ. του έργου «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στην Ο.Ε.Δ.Α. Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση “Μαύρο Βουνό” Γραμματικού» κατά το μέρος της που περιλαμβάνει την εργασία υπό στοιχ.δ΄:  Μέτρα προστασίας πρανών ορύγματος οδοποιίας Βόρειας παράκαμψης εκ βραχωδών καταπτώσεων.Πηγή: https://www.elsyn.gr/

LATEST POSTS
  • ethemis

    Εθνική νομοθεσία επιβάλλουσα τη σύσταση εγγυήσεως -Απόφαση C‑534/16

    Με την απόφαση της 26ης Οκτωβρίου 2017 το Δικαστήριο της ΕΕ απάντησε σε προδικαστικά ερωτήματα, σχετικά με εάν το άρθρο 273 της οδηγίας περί ΦΠΑ, το άρθρο 16, το άρθρο 21, παράγραφος 1, και το άρθρο 49, παράγραφοι 1 και 3, του Χάρτη ή η αρχή ne bis in idem, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 50 του Χάρτη, έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται στο να επιβάλλουν οι φορολογικές αρχές σε υποκείμενο στον φόρο, του οποίου ο διαχειριστής ήταν προηγουμένως διαχειριστής ή μεριδιούχος άλλου νομικού προσώπου που δεν είχε τηρήσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, τη σύσταση εγγυήσεως ύψους έως και 500 000 ευρώ, κατά την εγγραφή του στο μητρώο ΦΠΑ.

  • ethemis

    Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018: Ημερίδα με θέμα«Προς μια νέα θεώρηση της ιδιωτικότητας»

    Η Ελληνική Ένωση για την Προστασία της Ιδιωτικότητας και των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕΠΙΠΔ) διοργανώνει διημερίδα με θέμα «Προς μια νέα θεώρηση της ιδιωτικότητας» την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 ...
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Επιστημονική            Αρθρογραφία

Από την Συντακτική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more