Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

January 03, 2018: Αναστολή εκτέλεσης καταλογιστικής πράξης - Απόφαση 1448/2017 VII ΤμΕλΣυν

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Αναστολή εκτέλεσης καταλογιστικής πράξης - Απόφαση 1448/2017 VII ΤμΕλΣυνpostsethemis

Αναστολή εκτέλεσης καταλογιστικής πράξης - Απόφαση 1448/2017 VII ΤμΕλΣυν

Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 51 παρ. 1 και 2 του π.δ/τος 1225/1981 «Περί εκτελέσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων» (Α΄ 304) (βλ. και άρθρο 84 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013, ΦΕΚ Α΄ 52), η αναστολή της εκτέλεσης καταλογιστικής πράξης, κατά της οποίας έχει ασκηθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα και παραμένει εκκρεμής έφεση, μπορεί να διαταχθεί με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον πιθανολογείται ότι από την εκτέλεσή της απειλείται άμεσος κίνδυνος οικονομικής ή άλλης βλάβης του αιτούντος, η οποία δε θα μπορεί να επανορθωθεί ή θα είναι δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της έφεσης.

Αντίθετα, η πιθανολόγηση της ευδοκίμησης της έφεσης δε δικαιολογεί τη χορήγηση της αναστολής, διότι αυτή, ως μέτρο προσωρινής προστασίας με επείγοντα χαρακτήρα, δε συνάδει με την έρευνα της βασιμότητας των λόγων της έφεσης. Αν όμως αποδεικνύεται παραχρήμα η συνδρομή πραγματικών περιστατικών, τα οποία δεν πιθανολογούν απλώς, αλλά καθιστούν σχεδόν βέβαιη την ευδοκίμηση της έφεσης, δικαιολογείται η χορήγηση της αναστολής, ανεξάρτητα μάλιστα από τυχόν κίνδυνο οικονομικής ή άλλης βλάβης του αιτούντος από την εκτέλεση της καθ’ ης η αίτηση πράξης σε περίπτωση ευδοκίμησης της έφεσης.

...η αναστολή της εκτέλεσης καταλογιστικής πράξης, κατά της οποίας έχει ασκηθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα και παραμένει εκκρεμής έφεση, μπορεί να διαταχθεί με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου


Με την αίτηση αυτή ζητείται να ανασταλεί η εκτέλεση και να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή για την αναστολή της εκτέλεσης πράξης του Β΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία καταλογίστηκαν υπέρ του καθ’ ου η αίτηση Δήμου αλληλεγγύως και εις ολόκληρον οι ίδιοι οι αιτούντες ή οι αποβιώσαντες δικαιοπάροχοί τους με τα εκεί αναφερόμενα ποσά, που φέρεται ότι αντιστοιχούν σε ελλείμματα που δημιουργήθηκαν από υπαιτιότητα των καθ’ ων ο καταλογισμός στη χρηματική διαχείριση του οικονομικού έτους 2000 του υπέρ ου ο καταλογισμός Δήμου από την πληρωμή μη νόμιμων δαπανών.Πηγή: www.elsyn.gr

LATEST POSTS
  • ethemis

    Εθνική νομοθεσία επιβάλλουσα τη σύσταση εγγυήσεως -Απόφαση C‑534/16

    Με την απόφαση της 26ης Οκτωβρίου 2017 το Δικαστήριο της ΕΕ απάντησε σε προδικαστικά ερωτήματα, σχετικά με εάν το άρθρο 273 της οδηγίας περί ΦΠΑ, το άρθρο 16, το άρθρο 21, παράγραφος 1, και το άρθρο 49, παράγραφοι 1 και 3, του Χάρτη ή η αρχή ne bis in idem, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 50 του Χάρτη, έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται στο να επιβάλλουν οι φορολογικές αρχές σε υποκείμενο στον φόρο, του οποίου ο διαχειριστής ήταν προηγουμένως διαχειριστής ή μεριδιούχος άλλου νομικού προσώπου που δεν είχε τηρήσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, τη σύσταση εγγυήσεως ύψους έως και 500 000 ευρώ, κατά την εγγραφή του στο μητρώο ΦΠΑ.

  • ethemis

    Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018: Ημερίδα με θέμα«Προς μια νέα θεώρηση της ιδιωτικότητας»

    Η Ελληνική Ένωση για την Προστασία της Ιδιωτικότητας και των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕΠΙΠΔ) διοργανώνει διημερίδα με θέμα «Προς μια νέα θεώρηση της ιδιωτικότητας» την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 ...
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Επιστημονική            Αρθρογραφία

Από την Συντακτική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more